Podmínky Jamesovy odměny

Podmínky bonusového programu Jamesovy odměny
1. Úvodní ustanovení
1.1. Bonusový program Jamesovy odměny (dále jen "akce") je provozován společností James Hardie Europe GmbH, organizační složka se sídlem Žitavského 496, 156 00 Zbraslav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, A 49374/MSPH, IČ 27123235 (dále jen "provozovatel"). Provozovatel umožní svým zákazníkům nakupujícím výrobky provozovatele u jeho distributora, kteří se zapojí do programu (dále jen "zákazníci"), získat od provozovatele bonus (dále jen "odměny") za nákup výrobků provozovatele (dále jen „zboží“) a případně další výhody plynoucí z účasti v programu.
1.2. Administrativně a organizačně zodpovídá za vedení programu společnost Maveb. media s.r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2, 460 07 Liberec 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41481, IČ 070 35 403, DIČ CZ 070 35 403 (dále jen "organizátor").
1.3. Organizátor není oprávněn bez souhlasu kontaktních osob provozovatele měnit či ovlivňovat obchodní data a procesy v rámci programu a je povinen plnit požadavky vyplývající z nařízení GDPR.
 
2. Účastník programu
2.1. Účastníkem programu se pro účely programu rozumí právnická i fyzická osoba, která se registrovala do programu na stránkách www.fermacell.cz, www.jameshardie.cz, popř. www.fermacell.sk a provedla alespoň jeden nákup vybraného zboží provozovatele u jeho distributora.
2.2. Účastník programu – fyzická osoba musí být starší 18 let.
2.3. Účastník programu má právo bez udání důvodu kdykoli ukončit účast v programu.
3. Získání bodů
3.1. Oprávnění získávat odměny vzniká okamžikem nákupu zboží ze sortimentu provozovatele. Není-li provozovatelem stanoveno jinak.
3.2. Body lze získat za zakoupení podlahových prvků fermacell nebo produktů fermacell Therm25 (viz bod 4.1.).
3.4. Získané body budou organizátorem připsány po ukončení doby programu, tj. 15. 11. 2023.
3.5. Body je možné čerpat pouze v rámci programu Jamesovy odměny.
3.6. Aktuální seznam odměn bude uveden a přístupný po přihlášení účastníka na internetových stránkách www.fermacell.cz, www.jameshardie.cz, www.fermacell.sk nebo dotazem na emailové adrese [email protected]. Parametry a zobrazení odměn uvedených na internetových stránkách mají jen informativní charakter. Pokud provozovatel neuvede jinak.
3.7. Body se získávají za nákup deskového materiálu (podlahových prvků a prvků Therm25), nikoliv na příslušenství.
 
4. Odměny
4.1. Nárok na odměnu vzniká zákazníkovi v okamžiku, kdy získá potřebný počet bodů, za zakoupené m2, a to za 100 m2 až  249 m2  = 100 bodů, 250 m2 až 499 m2 = 200 bodů, nad  500 m2 = 500 bodů.
4.2. Každý zákazník má nárok na získání pouze jedné z odměn. Při uplatnění bodů tedy není možné získat odměnu opakovaně.
4.3. V případě, kdy zákazník vrátí zboží, které bylo zakoupeno v období probíhajícího programu, bude finanční částka za vrácené zboží, dle platných všeobecných obchodních podmínek provozovatele uvedených na stránkách www.fermacell.cz, www.jameshardie.cz, www.fermacell.sk, při vrácení peněz ponížena o hodnotu tzn. plnění, které v rámci programu zákazník získal. Provozovatel si tedy vyúčtuje v takovém případě finanční kompenzaci podle stanoveného koeficientu, čímž bude dosaženo zpětného navrácení odpovídající finanční hodnoty provozovateli.
4.4. Nákupy, za které má účastník programu potenciální nárok na odměnu, je možné uskutečnit pouze v období od 15. 9. 2023 do 15. 11. 2023.
4.5. Po 15.11. 2023 dojde k vyúčtování nákupů a následnému předání odměn.
4.6. Je možné provést více nákupů s menším množstvím. Tyto nákupy budou sečteny společností Maveb na konci akce. Pro získání minimální odměny 100 bodů musí být součet dílčích nákupů minimálně 100 m2
4.7. Předání odměny proběhne osobně na místě, kde zákazník tovar nakoupil, a to na základě předchozí domluvy. Místo a čas předání vyplyne ze vzájemné domluvy s organizátorem nebo obchodním zástupcem vybrané prodejny.  
Odměny nebudou zasílány poštou.  
 
5. Ochrana osobních údajů zákazníků – fyzických osob
5.1. Osoba, která se má stát účastníkem programu, svým souhlasem při odeslání podkladů společnosti uděluje organizátorovi po dobu fungování bonusového programu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem provozování tohoto programu (zejména za účelem možnosti poskytnout zákazníkům aktuální informace o produktech, školeních a chystaných akcích). Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit v rámci bonusového programu. Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
Organizátor a provozovatel odpovídají za bezpečnost osobních údajů. 
 
Zákazník bere na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po provozovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po provozovateli výmaz těchto osobních údajů.
  • Zákazník může být kontaktován organizátorem za účelem doplnění chybějících/neúplných informací které jsou potřebné k předání odměny
 
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na stránkách www.fermacell.cz, www.jameshardie.cz, www.fermacell.sk,  popřípadě zasláním e-mailu na  [email protected]
 
6. Všeobecná ustanovení
6.1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli program jednostranně ukončit. Ukončení programu ke konkrétnímu datu vyhlásí provozovatel oznámením na internetových stránkách  minimálně jeden kalendářní týden přede dnem ukončení programu. Po datu ukončení programu nebudou na bodové účty dále připisovány body za nákup zboží provozovatele.
6.2. Provozovatel neručí za množství skladových zásob zboží zahrnutého do akce. Zboží nemusí být k dispozici u provozovatele po celou dobu trvání programu.
6.3. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit sortiment odměn zařazených do programu. Odměny mohou být nahrazeny podobnými, nebo zcela z programu vyřazeny. Platná nabídka odměn je vždy zveřejněna na www.fermacell.cz, www.jameshardie.cz, wwww.fermacell.sk 
6.4. Provozovatel i organizátor jsou oprávněni vyloučit z programu účastníka, který poruší některé z pravidel programu či jakýmkoliv jiným způsobem poškozuje dobré jméno provozovatele nebo jeho výrobků.
6.5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout plnění odměn vyplývající z programu nebo odepřít dodávku zboží v případě, že kupující zboží provozovatele řádně v termínu nezaplatil či identifikuje indicie směřující k tomu, že zboží v řádném termínu uhrazeno kupujícím nebude.
6.6. Provozovatel programu je oprávněn kdykoli změnit pravidla programu, přičemž změna je účinná okamžikem jejího oznámení na www.fermacell.cz, www.jameshardie.cz, wwww.fermacell.sk 
6.7. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti na území České republiky a Slovenské republiky, dnem 15. 9. 2023.
 
Program končí dnem 15. 11. 2023.
 
 
×

Napište si o vzorek fasády!

Ať už uvažujete o opláštění z vláknocementu pro svůj vlastní dům, nebo specifikujete fasádu na budově, kterou navrhujete (nebo stavíte), naše bezplatná služba objednávky vzorků Vám usnadní výběr dokonalé barvy a povrchové úpravy pro váš projekt.
Objednat vzorek zdarma
×