1. Podmínky použití

 • 1.1 Jakékoli použití webových stránek nabízených společností James Hardie Europe GmbH a / nebo jejími sesterskými společnostmi (dále jen „internetové stránky společnosti James Hardie Europe GmbH“) je povoleno výhradně na základě těchto podmínek. V určitých případech mohou být tyto všeobecné podmínky doplněny, upraveny nebo nahrazeny dalšími podmínkami, např. co se nákupu výrobků a / nebo služeb týče. Uživatel se přihlásí (v případě, že je vyžadováno samostatné přihlášení), vyvolá odpovídající webovou stránku společnosti James Hardie Europe GmbH a potvrdí platnost podmínek použití v příslušné verzi.
 • 1.2 V případě webových nabídek určených společnostem nebo veřejným korporacím, je příslušná společnost nebo korporace zastoupená uživatelem, kterému musí být připsány její činnosti a znalosti.
 

2. Služby

 • 2.1 Společnost James Hardie Europe GmbH poskytuje na svých internetových stránkách, spolu s dokumentací, určité informace a software pro vyhledávání nebo stahování.
 • 2.2 Společnost James Hardie Europe GmbH má právo kdykoliv zcela nebo částečně přerušit provoz svých webových stránek. Vzhledem k povaze internetu a počítačových systémů, společnost nenese žádnou odpovědnost za nepřetržitou dostupnost svých webových stránek.
 

3. Registrace, heslo

 • 3.1 Některé stránky webu společnosti James Hardie Europe GmbH mohou být chráněny heslem. V zájmu bezpečnosti obchodních transakcí mají k těmto stránkám přístup pouze registrovaní uživatelé. Společnost James Hardie Europe GmbH nemá nárok na registraci. Společnost James Hardie Europe GmbH si vyhrazuje právo na registraci dříve volně přístupných webových stránek. Společnost James Hardie Europe GmbH má právo kdykoli zrušit oprávnění k přístupu tím, že zablokuje přístupová data, aniž by musela uvést důvody.
  • 3.1.1 pokud uživatel poskytl nepravdivé údaje pro registraci;
  • 3.1.2 pokud porušil tyto podmínky nebo povinnost dbát na ochranu přístupových údajů,
  • 3.1.3 pokud porušil platné zákony při přístupu na internetové stránky společnosti James Hardie Europe GmbH nebo
  • 3.1.4 pokud delší dobu nepoužil webové stránky společnosti James Hardie Europe GmbH.
 • 3.2 Pokud je registrace plánována, je uživatel povinen poskytnout pravdivé informace pro registraci a okamžitě (online) informovat společnost James Hardie Europe GmbH o případných změnách. Uživatel je povinen se přesvědčit, že obdržel e-maily, které jsou mu zasílány na jím zadanou e-mailovou adresu.
 • 3.3 Po registraci obdrží uživatel uživatelské jméno a heslo (dále jen „uživatelské údaje“). Při prvním přihlášení si uživatel změní heslo, které mu bylo přiděleno společností James Hardie Europe GmbH. Uživatelské údaje umožňují uživateli prohlížet, měnit nebo v případě potřeby zrušit či rozšířit svůj souhlas se zpracováním údajů.
 • 3.4 Uživatel se musí ujistit, že uživatelské údaje nejsou přístupné třetím osobám, a je odpovědný za veškeré objednávky a další činnosti, které byly provedeny pod jeho uživatelskými údaji. Stránky chráněné heslem je třeba po použití zavřít. Pokud uživatel zjistí, že uživatelské údaje jsou zneužívány třetí osobou, je povinen neprodleně písemně informovat společnost James Hardie Europe GmbH, v případě potřeby nejdříve zaslat e-mail.
 • 3.5 Poté, co společnost James Hardie Europe GmbH obdrží oznámení dle bodu 3.4, zablokuje těmto uživatelským údajům přístup do oblasti chráněné heslem. Blokaci lze zrušit pouze na konkrétní žádost uživatele nebo novou registrací.  
 • 3.6 Uživatel má právo kdykoli písemně požádat o vymazání své registrace, avšak za předpokladu, že vymazání není v rozporu se zpracováním stávajících smluvních vztahů. Společnost James Hardie Europe GmbH v tomto případě smaže veškeré uživatelské údaje a všechna ostatní uložená osobní data uživatele, jakmile již nebudou potřebná.
 

4. Práva na používání informací, softwaru a dokumentace

 • 4.1 Používání informací, softwaru a dokumentace, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti James Hardie Europe GmbH, podléhá těmto podmínkám. Aktualizace informací, softwaru nebo dokumentace podléhají příslušným licenčním podmínkám, které byly předem se společností dohodnuty. Individuálně dohodnuté licenční podmínky, např. při stahování softwaru, mají přednost před těmito podmínkami.
 • 4.2 Společnost James Hardie Europe GmbH uděluje uživateli nevýhradní a nepřenosné právo používat informace, software a dokumentace, které jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti, a to v dohodnutém rozsahu či v rozsahu, který sleduje společnost James Hardie Europe GmbH  - není-li rozsah stanoven.
 • 4.3 Software je poskytován bezplatně ve strojově čitelném formátu. Neexistuje žádný nárok na poskytování zdrojového kódu. Výjimku tvoří zdrojové kódy open source softwaru, jejichž licenční pravidla, která mají přednost před těmito podmínkami, předepisují při přechodu na open source software zveřejnění zdrojového kódu.  V tomto případě společnost James Hardie Europe GmbH zdrojový kód zpřístupní.
 • 4.4 Uživatel nesmí postoupit informace, software ani dokumentace třetím stranám, pronajímat je nebo jinak zpřístupňovat. Není-li v právních předpisech stanoveno jinak, uživatel nesmí software ani jeho dokumentaci upravovat, měnit, překládat nebo odstraňovat jeho části. Uživatel smí vytvořit záložní kopii softwaru, pokud je tato kopie, na základě těchto podmínek, nezbytná pro zajištění budoucího použití.
 • 4.5 Informace, software a dokumentace jsou chráněny autorskými právy, mezinárodními smlouvami o autorských právech a dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Uživatel je povinen dodržovat tato práva, především nesmí z informací, softwaru, dokumentace nebo jejich kopií odstraňovat alfanumerické identifikátory, ochranné známky nebo oznámení o autorských právech.
 • 4.6 Ustanovení §§ 69a a násl. německého zákona o autorském právu (Urheberrechtsgesetz) nebo obdobná ustanovení, použitelná dle platného zákona o autorském právu, zůstávají ve všech ostatních ohledech beze změny.
 

5. Duševní vlastnictví

 • 5.1 Bez ohledu na zvláštní ustanovení uvedená v oddíle 4, nelze informace, obchodní značky a další obsah webových stránek společnosti James Hardie Europe GmbH nijak měnit, kopírovat, množit, prodávat, pronajímat, používat, doplňovat nebo jinak využívat bez předchozího písemného souhlasu společnosti James Hardie Europe GmbH.
 • 5.2 Kromě práv na užívání či dalších práv, které výslovně uděluje tento dokument, nesmí být uživateli poskytnuta žádná další práva, jako je právo na jméno společnosti a na průmyslové vlastnictví (patenty, užitné vzory, obchodní značky), a ani společnost James Hardie Europe GmbH nepodléhá povinnosti tato práva udělovat.
 •  5.3 Pokud uživatel vloží své nápady a návrhy na webové stránky společnosti James Hardie Europe GmbH, společnost James Hardie Europe GmbH je může bezplatně používat pro vývoj, zdokonalování a distribuci výrobků ze svého portfolia.
 

6. Povinnosti uživatele

 • 6.1 Na webových stránkách společnosti James Hardie Europe GmbH uživatel nesmí:
  • 6.1.1 porušovat dobré mravy při používání;
  • 6.1.2 porušovat práva průmyslového vlastnictví, autorská práva nebo jiná majetková práva;
  • 6.1.3 přenášet obsah obsahující viry, tzv. trojské koně nebo jiné programy, které mohou poškodit software;
  • 6.1.4 vkládat, ukládat nebo rozesílat hypertextové odkazy nebo obsah, na který nemá nárok, zejména pokud tyto odkazy nebo obsah mají status důvěrnosti nebo jsou nezákonné;
  • 6.1.5 rozesílat reklamu nebo nevyžádané e-maily (tzv. „spam“), falešná varování před viry či poruchami nebo požadovat účast na soutěžích, systémech sněhové koule, řetězových dopisech, pyramidových hrách a obdobných aktivitách.
 • 6.2 Společnost James Hardie Europe GmbH může kdykoli zamítnout přístup na své webové stránky, zejména pokud uživatel poruší své povinnosti stanovené v těchto podmínkách.
 

7. Hypertextové odkazy

Webové stránky společnosti James Hardie Europe GmbH mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost James Hardie Europe GmbH nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek, není jejich zástupcem, ani vlastníkem. Společnost James Hardie Europe GmbH nekontroluje informace uvedené na těchto webových stránkách, a proto neručí za obsah nebo informace, které obsahují. Jejich použití je ryze na vlastní riziko uživatele.
 

8. Odpovědnost za právní a věcné nedostatky

 • 8.1 Bezplatné poskytování informací, softwaru nebo dokumentace vylučuje odpovědnost za věcné nedostatky, nedostatky co se nároků na informace, software a dokumentace týče, zejména pak vylučuje odpovědnost za jejich správnost, bezchybnost, práva průmyslového vlastnictví třetích stran a autorská práva, úplnost a / nebo použitelnost – s výjimkou případů zneužití či podvodu.
 • 8.2 Informace na internetových stránkách společnosti James Hardie Europe GmbH je třeba chápat jako modelové. Mohou obsahovat specifikace nebo obecný popis technických možností výrobků, které nemusí být v konkrétních případech vždy dostupné (např. kvůli změnám výrobku). Právně závazné vlastnosti nebo funkční vlastnosti výrobků proto musí být při nákupu výrobků odsouhlaseny pouze společností James Hardie Europe GmbH nebo její příslušnou dceřinou společností.
 

9. Další odpovědnost, Malware

 • 9.1 Odpovědnost společnosti James Hardie Europe GmbH za věcné nedostatky a nedostatky nároků se řídí ustanoveními oddílu 8 těchto podmínek použití. Jakákoli jiná odpovědnost společnosti James Hardie Europe GmbH je vyloučena, pokud to nevyžaduje zákon - například zákon o odpovědnosti za výrobek z důvodu úmyslu, hrubé nedbalosti, zranění, úrazů končetin nebo poškození zdraví v důsledku utajení vady nebo porušení základních smluvních povinností.
 • 9.2 Škody za porušení základních smluvních povinností jsou však omezeny na předvídatelné škody typické pro tento typ smluv, pokud se nejedná o úmyslné poškození nebo hrubou nedbalost.
 • 9.3 Přestože se společnost James Hardie Europe GmbH snaží udržovat internetové stránky společnosti bez škodlivého malwaru (jako jsou viry, trojské koně, počítačové červy, spyware nebo podobný jiný software), ani samotná společnost James Hardie Europe GmbH či její dceřiné společnosti neodpovídají za případnou přítomnost takového škodlivého softwaru. Předtím, než uživatel začne stahovat informace, software a dokumentace, si musí zajistit vhodná bezpečnostní opatření a antivirové programy, aby chránil sebe a zabránil šíření škodlivého softwaru na webových stránkách společnosti James Hardie Europe GmbH.
 • 9.4 Změna důkazního břemene v neprospěch uživatele není spojena s výše uvedenými ustanoveními v bodech 9.1 a 9.2.
 

10. Ochrana údajů

Společnost James Hardie Europe GmbH dodržuje platné předpisy na ochranu osobních údajů a další zásady ochrany osobních údajů, co se týče informací, které lze prohlížet prostřednictvím hypertextových odkazů na webových stránkách společnosti při shromažďování, používání a zpracování osobních údajů uživatelů internetových stránek.  
 

11. Další dohody, jurisdikce, aplikované právo

 • 11.1 Doplňkové dohody musí být uzavřeny písemně.
 • 11.2 Pokud je uživatel obchodníkem ve smyslu německého obchodního zákoníku, pak výhradním jurisdikčním místem je Düsseldorf.  
 • 11.3 Jednotlivé stránky webu společnosti James Hardie Europe GmbH jsou provozovány a spravovány skupinou společností James Hardie Group a / nebo jejími dceřinými společnostmi. Stránky zohledňují požadavky příslušné země, ve které má odpovědná společnost sídlo.
 • 11.4 Společnost James Hardie Europe GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za to, že informace, software a / nebo dokumentace z webových stránek společnosti mohou být získány nebo staženy mimo příslušnou zemi. Pokud uživatel přistupuje na webovou stránku společnosti mimo příslušnou zemi, nese výhradní odpovědnost za dodržování všech platných místních zákonů.
 • 11.5 Je zakázán přístup k informacím softwaru a / nebo dokumentaci na webových stránkách společnosti James Hardie Europe GmbH v zemích, kde je takový přístup nezákonný. V takovém případě by měl uživatel kontaktovat příslušné dceřiné společnosti James Hardie Europe GmbH v dané zemi nebo samotnou skupinu společností James Hardie.
 • 11.6 Použití webových stránek společnosti James Hardie Europe GmbH, také v případě dceřiných společností, podléhá výhradně německému právu, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží nebo jiných kolizních normách mezinárodního práva soukromého. Tato volba práva se nepoužije, pokud nemůže být právně sjednána v souladu s platnými právními předpisy. V tomto případě se použije právo platné v místě sídla příslušné dceřiné společnosti.
×

Napište si o vzorek fasády!

Ať už uvažujete o opláštění z vláknocementu pro svůj vlastní dům, nebo specifikujete fasádu na budově, kterou navrhujete (nebo stavíte), naše bezplatná služba objednávky vzorků Vám usnadní výběr dokonalé barvy a povrchové úpravy pro váš projekt.
Objednat vzorek zdarma
×